Koos Ligthart
Acupunctuur
home acupunctuur praktisch contact
  wat is acupunctuur werkwijze contactinformatie
  voor welke klachten? praktijkinformatie links
  de behandeling kosten wie is Koos Ligthart
 
   
   
           
   
   
Koos Ligthart  
   
   
   
   
   
   
   
KOOS LIGTHART ACUPUNCTUUR ALDEBARANPLEIN 4 C
1033 GS AMSTERDAM
TEL 020 - 6331521
 
webdesign margreetdevries.nl  
   
   
   
 
 
Privacyverklaring  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) , en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uw dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn , met inachtneming van de Privacy Policy. Ook kan het zijn dat sommige gegevens, die ik na uw expliciete toestemming, worden opgevraagd door een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

U mag van mij, Koos Ligthart, praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde, Acupunctuur, verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als behandelaar ben ik gehouden aan de Wet op de behandelovereenkomst en uw dossier heeft een bewaartermijn van 15 jaar . Na de bewaartermijn worden uw gegevens adequate vernietigd, versnipperd. E-mails worden verwijderd. Als ik vanwege een andere reden gebruik moet maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie en voor het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht , om van u de volgende gegevens op te nemen op de zorgnota, zodat u deze kunt declareren:
- NAW gegevens van de verzekerde.
- Geboortedatum .
- De datum en declaratienummer van de behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling).
- Omschrijving van de behandeling : Acupunctuur.
- Kosten van de behandeling.
- Prestatiecode 24104 acupunctuur.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens:
Ik heb geen documenten op mijn website waarin persoonsgegevens worden gevraagd. Ik maak gebruik van beveiligde software en maak back-ups. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord op de PC.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u contact met mij op te nemen. Samen kunnen we er naar kijken en tot een oplossing komen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op de privacybescherming.

 

 
 
KOOS LIGTHART ACUPUNCTUUR ALDEBARANPLEIN 4 C 1033 GS AMSTERDAM TEL 020 - 6331521